ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

قافیه را به شعبان بیمُخ های مجازی نخواهیم باخت! ...

جامعه مدنی نیاز بدیهی توسعه است. جمله فوق از بدیهی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین عبارتهایست کە تاریخ معاصر ما با آن روبرورست کە مطالعات زیاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به خود مشغول کرده است و رسالەهای زیادی در این باره نوشتە شده است، غرض از این نوشتار واکاوی جامعه مدنی و تعریف و غیره آن نیست، بلکە بازخوانی و تاکید جدیست بر چند ابزار ساده و فراموش شده آن است، رسانه، فضای مجازی و دیالوگ یا همان گفتگو لوازمی هستند کە لاجرم برای بقای میدانی کە همه داعیه داران جامعه مدنی بر روی آن مشغول به بازی هستند بایستی مدوام آسیب شناسی و واکاوی شدە و در بقا و صیانت از آنها غافل نشد.
در اینکە فرهنگ "تک گویی" (اعم از تک گویی های فردی و جمعی) در جامعه ما، از سابقه طولانی برخوردار است هیچ شکی نیست و عوارض و تبعات منفی این نوع فرهنگ در ساخت گفتگوهای ما نیز کاملا مشهود است، کە خود در جای خود متاثر است از فرهنگهای دیگر دولتداری، دینداری، رسانەداری و حتی نگرشهای عارفانه.
اما در برهه کنونی و یک دهه اخیر در راستای تغییرات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی لایەهایی از میدان جامعه مدنی ترمیم و بازتر شدە و چە بسا بعضی جاهای آن با عفونتهایی روبرو شدە است، در برایند نیروهای اجتماعی کە در تلاش بودەاند فضاهای گفتگو را در چارچوب (چە بسا تنگ) وضعیت موجود توسعه بخشند، قطعا با سربرآوردنها و شاید عوارض ناخواستە هم درتقابل خواهند بود. و به قول ژ.ژروسو این تلاشهای منتهی به ساخت جامعه مدنی به قراردادها و توافقاتی اجتماعی منتهی شود کە دولتها نیز آن متاثر شدە و مجدانە بر محورهای مغفول توسعه همه جانبه بپردازند.
امروزه جامعه مجازی و رسانە با همه تعاریف متفاوتش بخشی از جامعه مدنی را به خود مشغول کردە است کە مناسبات اجتماعی زیادی را میگستراند و خود نیز به در واقع به بخشی از حوزە عمومی به واسطەی به میان کشیدن وجوهی از زندگیهای شخصی و خصوصی نیز بە حوزەی عمومی گسترش هرچە بیشتری می دهد.

ارتباطات افراد زیادی از این بستر مجازی از طریق انواع نوشتارها، فیلم، عکس، ایموجی و.. شکل گرفتە کە مناسبات اجتماعی زیادی را در بر میگیرد. جامعه مدنی نیز بدون شک از این مناسبات نە مستثناست و نه بدون تاثیر، ارتباطات سادەی گفتگو، مشاجرە، مجادله بحث و..در فضای رسانەای سایتها گروەهای تلگرامی یا بهتر گفت آپهای ارتباط جمعی، قطعا در توسعه فرهنگ دموکراتیک کارکرد ویژە دارند و گذار از فرهنگ تک گویی به سوی فرهنگی بازتر و دیالوگها و گفتگوهای چند جانبە را به دنبال خواهند داشت.
آنچە ضروری به نظر می رسد، یک ملاحظات جدی است برای توسعه گفتگو در در این مناسبات و موضوعات کە بایستی اعمال و الزام شوند، چە بسا ملاحظاتی حتی عرفی هم باشد. 
پایبندی رسانەها به مستدل شدن محتوی انتشاری شان، پایبندسازی گفتگوهای مجازی به پیوستهای اجتماعی، عرفی و اخلاقی مثبت، حاشیە زدایی از مناقشات و بحثهای چند جانبە و.. همگی ملاحظاتی سادە و اما مهمی هستند کە ناگذیریم آنها را اعمال کنیم.
نیروهای اجتماعی و جناحهای متفاوت فکری در تحرکات و آزمودن میادین مختلف سیاسی و اجتماعی با فراز و فرودهای زیادی روبروهستند، شکستها و پیروزی های عدیدەای کسب خواهند کرد و با نتایج گستردەتری هم روبرو خواهند شد.
در یک دهه اخیر با روند روبەرشد فضاهای گفتگویی و تغییر معادلات قدرت و نگاەهای حاکمیتی بە جامعه، شاهد وارد بازی شدن دستەهای دیگری از سطحهای اجتماعی (که خود نیازمند نقدی جدا و واکاوی جداگانەتر است) کە شاید تجارب و آزمودە و حتی آوردە کمتری برای میادین بازی داشتە باشند، این دستەها و اشخاص جدید به دلیل کم تجربگی و ناپختگی و خلاء سرمایە لازم در میدان جامعه مدنی و سیاسی به دلیل جذابیهای ویژە حوزه قدرت در تلاش خواهند بود یا هستند به هر قیمت و هزینەی ممکنی به آن ورود پیدا کنند و یا به بازی بپردازند، این تلاشهای بە هرقیمتشان جامعه مدنی و گفتگوها و مناسبات را نیز بدون تاثیر نخواهد گذاشت، چه به بسا عامدانە بە تخریب میدان بازی هم روی آورند چراکە آنها اساسا بازی قاعدەمند و قانونمند را به علت ضعف مفرط پیشینەشان برنخواهند تابید و اگر شانتاژهای مالی کاذب و دوپینگهای سیاسی نداشتە باشند عمر بازی شان به یک شب هم در میدان نخواهد رسید.
این دستە از افراد و جناحهای سزارین شدە و نارس، شاید فضاهای گفتگویی، مناسبات و تعاملات را به پایین ترین سطح ابتذال موجود و ممکن هم برسانند و پردەهای ارزشمند زیادی را قربانی پردەپرداری از یک منصب قدرت کنند. قطعا رویارویی در میدان عمومی و در صیانت از جامعه مدنی اگر جانکاه نباشد به سختی و زجرآور خواهد بود، آلودە شدن فضاهای گفتگو بە ملال آورترین نوع گفتگو، از هتاکی و فحاشی و بهتان و شانتاژ گرفتە تا توهمات را بر میدان بازی گفتگو و تعامل بالا خواهند آورد کە چه بسا مدت زیادی به طول انجامد کە پاکسازی شوند. 
در هرحال نبایست قافیه را بە شعبان بی مخهای مجازی تلگرامی باخت.  
بە خود یاد آوری خواهیم کرد:
خواهیم کوشید با سرلوحه قرار اصول کاری به توسعه مرزهای عرصه عمومی بپردازیم و نیز با حراست از حقوق شهروندی آحاد شهروندان، واکاوی انتقادی سیاست و مدیریت شهری را در کانون توجه قرار داده و زمینه آفرینش یک شهر عادلانه و انسان-محور را مهیا سازیم. و در سطحی کلان تر،  بە سهم خود تلاش خواهیم کرد با تعمیق ازادی بیان زمینە تحقق یک گفتگوی عمومی برابر و انتقادی را فراهم آوریم. بر این اساس هیچ صدایی بە شرط پایبندی بە منطق گفتگو بە حاشیە راندە نخواهد شد و ستون های ما با عربدە کشی های مجازی شعبان یکشبه فعال شدگان عرصه مجازی و سیاسی به لرزه نخواهد افتاد

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست 
تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز
بازدید: 226 موضوع: اندیشه / جامعه / شهر نگار / فرهنگی نظرات: 0 نویسنده : خبات منگوری
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.