ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 14 آذر 1397, 22:23 استادیوم خالی استقبال! ...

تجربەای بزرگ برای جامعەی ورزشی مهاباد
شهریور ماە ٩٦  جامعەی ورزش شهرستان مهاباد میزبان معاون وزیر ورزش و جوانان بود. حدود یک سال و سە ماە بعد، بار دیگر یکی از معاونان وزیر مذکور در ٢٨ آبان ماە ٩٧ بە مهاباد سفر نمود. اما این دو حضور یک شباهت و یک تفاوت با هم داشتند. برای فهم بهتر این مسئلە لازم است بدانیم کە چە عواملی ایفای نقش نمودەاند و جامعەی ورزش مهاباد چە درس بزرگی از آن گرفتە است ؟

همە میدانیم کە از ارزشهای فرهنگی مردم این منطقە و مهاباد ، میهمان داری و مهمان نوازی میباشد، این امر در نوع دولتی و سیاسی خود کمی تغییر میکند بدین ترتیب کە اگر مسئولی از جنس مقامات عالی بە این شهرستان سفر نماید میهمانداری بە نوع خاص تری ترفیع مییابد تا بلکە از این طریق بتوان با نوعی بهتر از مهمان نوازی ، منطق و احساسات مقام میهمان را در جهتی برانگیخت کە دستاوردی برای شهرستان داشتە باشد.
اما در چنین مواقعی نباید از این واقعیت غافل ماند کە مسئولین شهرستان نیز تمام  تلاش خود را خواهند نمود تا در حضور مقامات بر ماهیت کژ کاری و کم کاری خود و دستگاهشان غلبە کنند و با نوعی از تشریفات ، مهمان خود را آچمز نمایند.

در این رابطە در حوزەی ادارەی ورزش شهرستان علاوە بر مشکلات موجود باید اشارە نمود کە استفادە نکردن از ظرفیت های بالقوە ورزش شهرستان، نداشتن برنامەی استراتژیک و بسندە کردن بە برگزاری همایش ها و مسابقات ردە پایین و بی کیفیت و از همە مهمتر دخالت بعضی از مسئولین ردە بالای شهرستان در امور ورزش نظیر تیم داری و یا گماشتن افراد نزدیک و وابستە بە خود در راس ادارە، و ..... پویایی لازم را از فرد و دستگاە اداری گرفتە و شخص را در موقعیت ضعیف و وابستگی تمام بە مقامی قرار میدهد کە توسط او منصوب شدە است.

اما لازم بە ذکر است کە اکثرا"در سفر مقامات کشوری بە این شهرستان تنها یک رویەی غالب وجود دارد و آن هم افتتاح چند طرح ردە پایین کە هیچگاە متناسب با نیازهای شهرستان نبودە و نیست و حتی گاهی حضور مقامات بە جای فرصت بە چالشی برای شهرستان تبدیل میشود. زیرا اکثر مسئولان شهرستان  در چنین مواقعی بە جای تاکید بر کمبودها و اشارە بە تبعیض ها  ، سعی در پوشاندن کم کاریهای خود و ارایەی آمارهای عملکردی دارند و در بعضی اوقات با اجرای برنامەهای استقبال و مراسم های خیرەکنندە و خارج از چهارچوب ، علاوە بر تحمیل هزینەهای کلان مادی و معنوی ، خواستە یا ناخواستە افراد تحت پوشش خود را نیز تبدیل بە ابزاری جهت نیل بە اهداف کوچکی میکنند کە بیشتر در جهت تحکیم جایگاە خودشان میباشد. 

آنچە در شهریور ٩٦ در هنگام حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در مهاباد رخ داد ، مصداق گفتەی بالا میباشد و آن آب سردی کە در نشست فعالان ورزشی شهرستان با گفتەهای بدون دستاورد میهمان بر تنمان ریختە شد هنوز سردی آن باقی ماندە است، همان زمان نیز توسط یکی از سمن های ورزشی شهرستان عملکرد ادارەی ورزش در استفادەی ابزاری از ورزشکاران در مراسم استقبال از آقای داورزنی بە چالش گرفتە شد و رسانەای شدن موضوع مورد استقبال جامعەی ورزشی و صاحب نظران واقع گردید. 

اما آن رویداد تلخ تبدیل بە تجربەای ارزشمند برای جامعەی ورزشی مهاباد گردید و بیش از هر چیز آنها را نسبت بە جایگاە واقعی  و والای خودشان آگاە ساخت، بە گونەای کە بازتاب آن را در روز دوشنبە ٢٨آبان در زمان حضور معاون دیگر وزیر ورزش و جوانان در مهاباد شا‌هد بودیم کە علیرغم تاکید ادارەی ورزش و جوانان مبنی بر حضور فعال و حداکثری ورزشکاران در استادیوم آزادی جهت استقبال از معاون وزیر ، همگان شاهد بودیم کە این دعوت و فراخوان با پاسخ بسیار سرد و عدم حضور ورزشکاران و حتی هیئت های ورزشی همراه بود و این عدم همراهی جامعەی ورزشی ، پاسخی بود دقیق و معنادار برای مسئولین و تجربەای گرانبها برای ورزش مهاباد.

پویا ارجمندی . فعال ورزشی
بازدید: 500 موضوع: ورزشی / فرهنگی / دولت نظرات: 0 نویسنده : پویا ارجمندی
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.