ورود
عضویت | بازیابی رمز؟

REKAR

تاریخ : 3 اردیبهشت 1398, 17:21 وقتی‌که نطق سخنگوی خاموش باز می شود ...
وقتی‌که نطق سخنگوی خاموش باز می شود

داستان اخیر شیوە ابداعی جلسات علنی شورای شهر مهاباد را تقریباً همە می‌دانیم. این را هم بە یاد داریم کە اتاق شیشە‌ای شورا  جزو برنامەهای عدەای از کاندیداها بود و  مطالبەای عمومی کە بە زعم شهروندان، در آن، دیگر حرفی از سوءاستفادە و غیرە باقی نمانَد.
با گذشت زمان تفاسیر شورا -شاخە اکثریت- را از علنی و شیشەای دریافتە‌ایم: علنی یعنی حضور رسانەهای "رسمی" !! و شیشە هم همان شیشە است با این تفاوت کە لایە‌ای نازک از ورق سیاە را بە سان شیشە ماشین جوانان بر آن می‌چسبانند تا همە چیز را همەکس نبیند.

در مورد رسانە رسمی! واژەای ابداعی توسط شورا -شاخە اکثریت-، ابهاماتی وجود دارد: آیا رسانە رسمی، همان رسانە‌هایی هستند کە  بودجە عمومی می‌گیرند و اطلاع رسانیشان بیشتر، عملکرد دولت ودستگاههای حکومتی است؟ یعنی شورا -شاخە اکثریت- مجوز صادرە از وزارت ارشاد رسانە‌ها را قبول ندارد و فعالیتشان را فاقد وجاهت قانونی می‌داند؟ با این منطق، شورا هم رسمی نیست! چون از بودجە عمومی چیزی دریافت نمی‌کند و از نظر اداری وساختاری هم مستقل است. گذشتە از این، مهمترین رسانەها و خبرگزاریهای جهان شرکتهایی هستند کە صاحبان سهامشان طیفی از شهروندان است از سراسر دنیا، از اتیوپی و ساحل عاج گرفتە تا ممسنی و علی‌آبادکتول و مسکو و لندن و چین وماچین و با همین منطق شاخە اکثریت، خبری کە از ایرنا یا صداسیما پخش نشود هیچ اعتباری ندارد! پس خدا را شکر آن برادران منابع خبریشان فقط سایت ایرنا، روزنامە ایران و رادیو وسیما است و جام جهان نمای منزلشان بە آن بشقاب موهنِ استعمارساز، آلودە نشدە است. واقعاً این حساسیت شاخە اکثریت جای تحسین است، البتەاگر در آن صداقتی باشد کە هست! چون حتی در جلسات رهبر انقلاب و رییس جمهور محترم و مجلس نیز دایرە رسانەها بە سان شورای شهر مهاباد-شاخەاکثریت-، محدود نشدە است و در برنامەهای عمومی همە هستند.

آن برادران کاش توضیح هم می‌دادند چرا مواضع رسمی خود را بوسیلە ابزاری پخش می‌کنند کە هیچ رسمیتی ندارد و حتی فیلتر هم شدە است! این عالیجنابان کە از عدل و انصاف و نقد سازندە و راهکار حرف‌ می‌زنند، آیا توانستەاند کانال تلگرامی منسوب بە خود را منصفانە و سازندە ادارە کنند؟ چرا کانال روابط عمومی شورا و شهرداری هم مانند سایر چیزها بە شاخە اکثریت تعلق داڕد و عملاً  و علناً یکی از اعضا و بەبیانی، تنها صدای مخالف را حذف کردە است؟ این است منطق حرفەای گری و قانون‌مداری؟
این داستان بە‌جای خود، سخنور خاموش اکثریت، مدتهاست خاموش است و از جهت شکستن مهر سکوت جای بسی خوشحالی . اما در این مدت مدید سکوت، بسیار مصیبت بر شهر رفتە و ایشان کماکان سکوتش سرشار از سٶال بودە، از جملە: فاجعه خزایی، صدور پروانه غیرقانونی در محدوده زمین های دادگستری، تفکیکات غیرقانونی در پشت تپ، حیف و میل اضافه کاری کارکنان توسط پیمانکاران نورچشمی، تجاوز بە حریم رودخانه ، تفکیک پیادەرو، عدم‌پرداخت حقوق کارگران، ریزش دیوار مسکن مهر، قطع درختان، چالە‌چولەهای گستردەی معابر، تاناکورا ...

سخنگوی محترم رسانەهای غیر رسمی را بەفانتزی سازی متهم می‌کند، ای کاش مصادیق آنرا هم می‌فرمودندتا بهتر متوجە شویم کە منظور چیست؟ شهروندان مطالبە گر کە انتظار خدمات رسانی، حفظ حریم و محیط زیست، عدم تجاوز بە پهنە‌های عمومی و شفافیت را دارند و در رسانە ها منعکس می‌کنند کە انشااللە جزو مصادیق فانتزی مورد نظر سخنگو نباشد. البتە ایشان رسانەی مطلوب وایدآل را همان مجلە کمیک استریپ "شهرمن" دوران شهرداری خود پیش‌فرض و محک قرار دادە و با بکار بردن ترکیباتی پریشان و موهوم و مبهم از قبیل‌: بزرگنمایی غیرموجە! سنت نوین! ارگانهای انتخاباتی! اهمال قانونی نسبت بەارگان رسمی! و قص علیهذا، شرط کردەاند با تمام امکانات دم دست، در یک یادداشت تلگرامی سکوت شدید خود را بشکنند، بە طوری کە صدای مهیب آن ماهها و سالها در رسانەها پژواک دهد. البتە متاسفانە بعید است "رسانەهای رسمی" ! این مطالب کم مایە را منعکس کنند.

 سخنگوی محترم درحالی از بی انضباطی مالی سخن می‌گویند، انگار مسافری هستند کە این لحظە در شهری بە اسم مهاباد فرود آمدەاند و با تلی از نکبت و بدبختی مواجە شدە و بە سان "سوپرمن" لباس مبارزە و اصلاح بە تن کردەاند، غافل از اینکە ایشان سخنگوی شورایی هستند کە عاملین این بی انضباطی و ...  بخشی شخص‌خودشان هستند و بقیە در جوارشان تشریف دارند. بدهی آفرینان با  لحنی جدی، خود را میراث دار بدهی های خود میدانندتا شاید عملکرد فعلی شان در سایه عملکرد قبلی خود آنها ، قابل توجیه جلوه کند. شورای دور پنجم ترکیبی است از مدیریت شهری ادوار مهاباد از دورە اول تا بە امروز. آیا ایشان کە اینقدر حساس هستند وبارها واژەگانی از قبیل حرفەای، رسمی، قانونی ... را تکرار می کنند، شدە در جلسەای خود و همکاران گرامیشان را مورد بازخواست و ارایە توضیح بخاطر عملکرد سابق‌ قرار دهند؟ همچنانکە خواجەی شیراز هم صدایش درآمد:

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
بازدید: 248 موضوع: مجلس / دولت نظرات: 0 نویسنده : ریکار
نظرات: 0
کاربر گرامی، برای ارسال نظر در سایت عضو شوید.